Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Met de aanpassing van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn alle beroepsgroepen voor 1 januari 2019 verplicht om de meldcode te verbeteren door een afwegingskader in te voegen. In het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Stb. 2013, 324, verder genoemd Besluit verplichte meldcode) is vastgelegd welke elementen een meldcode ten minste moet bevatten om de uniformiteit van de verschillende meldcodes te borgen. Een meldcode moet vijf stappen bevatten. Deze stappen beogen dat een zorgvuldige afweging wordt gemaakt, voordat eventueel wordt overgegaan tot een melding. 


De paramedische beroepsorganisaties (KNGF, VvOCM, NVH, EN, NVLF en NVD) hebben in overleg met Veilig Thuis het Algemeen Paramedisch Afwegingskader opgesteld.

Het afwegingskader maakt duidelijk wanneer (de eerste beslissing) het melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling noodzakelijk is. Aan de hand van deze afweging, neemt de paramedicus het besluit of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is en of hij hulp kan bieden/organiseren.

 

De eerste drie stappen van de meldcode wijzigen niet. Soms zal het vermoeden door het gesprek worden weggenomen, dan zijn de volgende stappen van het stappenplan (stappen 4 en 5) niet nodig. Wordt het vermoeden niet weggenomen, dan wordt vanaf stap 4 met behulp van het afwegingskader toegewerkt naar de beslissing om te melden en om hulp te organiseren. In stap 5 worden op deze wijze twee beslissingen genomen: melden én hulp organiseren.


Hieronder zijn de 5 stappen visueel weergegeven.
Klik op de afbeelding voor een uitgebreide toelichting van de 5 stappen.

Hier klikken om plaatje in grote versie te openen.