Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Word lid van VvOCM

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

 

De Wkkgz stelt eisen aan zorgaanbieders en geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een handreiking Wkkgz gemaakt voor ZZP ‘ers.  

Als praktijkeigenaar en/of leidinggevende moet je de oefentherapeuten in jouw organisatie informeren over de verplichtingen die volgen uit de Wkkgz en hoe hier binnen de eigen organisatie mee wordt omgegaan. Deze wet beschrijft onder andere de vergewisplicht en meldplicht. 

Klachten- en geschillenregeling

Elke oefentherapeut is volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht te zorgen voor: 

 • een laagdrempelige Klachten- en Geschillenregeling; 
 • gratis toegang voor patiënten tot een klachtenfunctionaris en geschillencommissie;  
 • heldere informatie voor patiënten over de klachtenregeling en -functionaris.  

VvOCM-leden kunnen kosteloos gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling van het Klachtenloket Paramedici; niet-leden tegen betaling. 

Klachten- en geschillenregeling van het Kwaliteitsregister Paramedici

Als je bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) bent ingeschreven en lid bent van VvOCM, ben je automatisch aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici van het KP. Deze regeling is door het ministerie van VWS erkend.  

Via het Klachtenloket Paramedici (KLP) kunnen jouw patiënten kosteloos gebruik maken van een externe klachtenfunctionaris en geschillencommissie.  Niet VvOCM-leden kunnen zich tegen betaling van € 175,00 per jaar via VvOCM aansluiten bij de klachten- en geschillenregeling van het KP.    Meld je aan via: info@vvocm.nl.

Wanneer je je aansluit bij de klachten- en geschillenregeling via VvOCM dan wordt je deelname automatisch verlengd voor het volgende jaar indien er geen opzegging heeft plaatsgevonden voor 1 december. 

Je kunt uiteraard ook een andere klachtenregeling gebruiken. 

Informeer je cliënten over de klachten- en geschillenregeling 

Je bent verplicht elke patiënt te informeren dat er een klachten- en geschillenregeling en een klachtenfunctionaris is bij wie zij terecht kunnen. Dat kan via je website, een folder in de praktijk en/of als onderdeel van de behandelovereenkomst. 

Voorbeeldtekst: “Deze praktijk voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit betekent dat u met eventuele klachten terecht kunt bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht indienen via www.klachtenloketparamedici.nl Daar vindt u uitgebreide informatie over de procedure.” 

Je mag het logo van het KLP gebruiken op je communicatiematerialen, mits je de voorwaarden voor het gebruik volgt. 

Controleer of je onder de klachtenregeling van je instelling valt

Zorginstellingen zijn verplicht een klachten- en geschillenregeling te hebben. Als je als oefentherapeut in dienst bent van een zorginstelling, ben je in principe automatisch aangesloten bij die klachtenregeling. VvOCM adviseert om altijd voor je begint bij een instelling na te vragen of jij als oefentherapeut automatisch aangesloten bent bij de klachtenregeling van die instelling of niet.

Patiëntveiligheid

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om een laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling te hebben en aandacht te besteden aan patiëntveiligheid.  

VvOCM biedt je hiervoor verschillende hulpmiddelen. 

Volg de Module 'Samen aan de slag met patiëntveiligheid' 

De module Samen aan de slag met patiëntveiligheid beschrijft een aanpak voor het verbeteren van de patiëntveiligheid in praktijken van paramedici en tandartsen in de eerste lijn. Naast een stappenplan voor coördinatoren, bevat de brochure tips voor het vergroten van het begrip van patiëntveiligheid bij alle medewerkers.  

→Tip: volg voordat je met deze module aan de slag gaat de e-learning 'Patiëntveiligheid: wat en hoe?’ die je vindt op de IVM-Academie nascholingswebsite

Gebruik de patiëntveiligheidskaart met tips voor patiënten 

Voor een veilig verloop van de behandeling is het belangrijk dat patiënten hun oefentherapeut zo goed mogelijk informeren. Bijvoorbeeld over hun ziekte(geschiedenis), het verloop van de klachten, en medicijngebruik. De VvOCM heeft samen met de Patiënten Federatie Nederland (PFN) de patiëntveiligheidskaart ontwikkeld.  

Deze vertelt patiënten in woord en beeld: 

 • welke informatie belangrijk is om aan de oefentherapeut door te geven; 

 • waar de patiënt tijdens de behandeling op kan letten. 

 • welke vragen hij kan stellen als dingen anders lopen dan verwacht. 

Download de patiëntveiligheidskaart (pdf-bestand). 

Veilig incidenten melden 

Binnen de organisatie moeten zorgverleners op een veilige manier onzorgvuldigheden en incidenten kunnen melden. Ze moeten ook incidenten die niet tot schade hebben geleid of bijna-ongelukken melden. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor een schriftelijke interne procedure, die bescherming biedt aan de melder en de betrokken zorgverlener.  

VvOCM heeft hiervoor een aantal hulpmiddelen beschikbaar voor onze leden: 

Weet je niet goed of je een incident moet melden? De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) legt in  een brochure voor zorgaanbieders uit: 

 • wat het onderscheid is tussen een calamiteit, complicatie en incident.  

 • wanneer een calamiteit bij de inspectie gemeld moet worden. 

 • wat te doen bij twijfel. 

 • wie moet melden. 

 • wat er kan gebeuren als calamiteiten niet worden gemeld. 

Vergewisplicht

Ben je van plan een zorgverlener aan te nemen? Dan ben je verplicht om te controleren of je nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. Hiervoor doe je onderzoek naar het arbeidsverleden van de sollicitant. Dit kan door: 

 • navraag te doen bij vorige werkgevers; 

Meldplicht

Zorgaanbieders moeten alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de IGZ. Net als ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.  

Disclaimer

VvOCM stelt informatie over wetgeving beschikbaar als service voor onze leden. VvOCM accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in deze informatie voor schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van deze informatie. Elke oefentherapeut is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen volgens de betreffende wetgeving.