Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Landelijke Database Oefentherapie

Ook lid worden van de VvOCM?

Wat is de Landelijke Database Oefentherapie

De Landelijke Database Oefentherapie (LDO) is een database waarin het Nivel in opdracht van VvOCM informatie over oefentherapeutische zorg verzamelt.

Landelijke cijfers

In LDO verzamelt het Nivel in opdracht van VvOCM oefentherapeutische gegevens. De database dient meerdere doelen. De landelijke cijfers (benchmark) helpen ons om het vak oefentherapie beter te kunnen profileren en onderbouwen. Met elkaar kunnen we laten zien waar de oefentherapeut goed in is. Ook kunnen de landelijke cijfers gebruikt worden voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden. 

Praktijkinformatie

Deelnemers aan de LDO kunnen hun praktijkinformatie op overzichtelijke wijze inzien en in de toekomst hun eigen cijfers vergelijken met de gemiddelde landelijke scores. Inzicht in deze cijfers helpt je te onderbouwen waar jij als therapeut goed in bent en kun je gebruiken ter profilering van je praktijk. Ook kun je met andere oefentherapeuten het gesprek aangaan over deze cijfers, om te kijken waarin je van elkaar kunt leren. Jouw praktijkcijfers kunnen overigens alleen door jou bekeken worden. Daar heeft niemand anders toegang toe.

Hoe werkt het?

Gegevens over oefentherapeutische zorg wordt door de oefentherapeut, maandelijks vanuit het softwaresysteem naar het NIVEL gestuurd. De verzending van data gebeurt via een beveiligde verbinding (TTP). Ook wordt de aangeleverde data geanonimiseerd en gepseudonimiseerd. 
De data is dus niet herleidbaar tot de patiënt.

Ga je voor het eerst data insturen? Dan helpt het Nivel je graag!  Bel hiervoor met: 030-2729814

Feedbackdashboard

Jouw praktijkgegevens en de landelijke benchmark cijfers zijn zichtbaar in het mijnLDO portaal. Deze gegevens worden 1x per maand geüpdatet. Je kunt deze data gebruiken om ontwikkelingen in je praktijk bij te houden of te vergelijken met de landelijke resultaten. Deze cijfers kun je bijvoorbeeld eens naast die van een collega leggen, tijdens een intercollegiaal overleg. Of gebruiken voor je jaarverslag.

Punten voor kwaliteitsregister ontvangen

Voor deelname aan de LDO kun je 10 punten voor het kwaliteitsregister ontvangen, dit valt onder activiteit: Participatie binnen een wetenschappelijk fundamenteel of toegepast onderzoek gerelateerd aan de beroepsgroep. Om voor de punten in aanmerking te komen, heeft de VvOCM een aantal aanvullende eisen opgesteld, namelijk:

  • Categorie: Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.
  • Activiteit: Participatie binnen een wetenschappelijk fundamenteel of toegepast onderzoek gerelateerd aan de beroepsgroep.
  • Definitie: Leverancier van data voor een landelijke aan het beroep gerelateerde databank.

 

Voorwaarden voor ontvangst punten:
De therapeut heeft op 15 februari data aangeleverd over het hele voorafgaande jaar (periode 1-1-XXXX t/m 31-12-XXXX).

Ontvangst van de punten:
De VvOCM zal deelnemers een certificaat  sturen in maart/april van het nieuwe kalenderjaar, zodat deelnemers dit in hun eigen dossier kunnen invoeren bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Het toekennen van de punten zal geschieden o.b.v. de persoonlijke AGB- code van de therapeut. Dit betekent dat wanneer een grote praktijk zich heeft ingeschreven, punten alleen worden toegekend aan de therapeuten van wie daadwerkelijk data is binnengekomen (volgens eerdergenoemde voorwaarden). Let op: eerder kreeg je voor de NZR en LDO apart 10 punten. Per 1 januari 2020 is dit niet meer zo en krijg je max. 10 punten, ook als je aan beide deelneemt.

Later in het jaar begonnen met data aanleveren
Heb je je pas later in een kalenderjaar aangemeld voor de LDO en is dat de reden dat je over een bepaald kwartaal geen data kan aanleveren? Je krijgt dan 2 punten voor elk kwartaal waarover je data hebt aangeleverd. Dit geldt alleen voor het jaar waarin je bent gestart met de LDO.

Nivel Zorgregistraties

Doe je mee aan de LDO, dan is er ook een mogelijk om je aan te melden voor Nivel Zorgregistraties (NZR).

Het Nivel verzamelt informatie via de NZR van oefentherapeuten en andere zorgverleners. Oefentherapeuten die daar toestemming voor hebben gegeven (bijvoorbeeld direct bij aanmelding LDO) leveren jaarlijks hun gegevens aan. Gegevens uit de elektronische patiëntendossiers (EPD’s) worden verzameld en het Nivel maakt daar jaarlijks (in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een rapport van. Daarnaast gebruikt Nivel de data voor gericht onderzoek naar oefentherapie.

Nivel presenteert in dit rapport diverse gegevens op landelijk niveau waaronder patiëntkenmerken, omvang zorggebruik en gezondheidsproblemen. Het meest recente rapport is te vinden op: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/oefentherapeut.
 
Gegevens die oefentherapeuten aanleveren worden gepseudonimiseerd. Dit houdt in dat de gegevens niet herleidbaar zijn naar de individuele patiënt of zorgverlener.

Aanmelden voor het LDO

Klik op deze link om je aan te melden voor het LDO.

Aanmelden LDO

Klik op deze link om je aan te melden voor het LDO!