Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

GLI

Ook lid worden van de VvOCM?

Gecombineerde Leeftstijl Interventie (GLI)

Sinds 1 januari 2019 is het voor oefentherapeuten mogelijk de gecombineerde leefstijl interventie aan te bieden en vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering.

Regelgeving GLI in 2021

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regelgeving voor GLI in 2021 vastgesteld. Deze zijn inmiddels gepubliceerd en te vinden in onderstaande links.

Beleidsregel:
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_308990_22/1/

Regeling:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_309004_22/1/

Tariefbeschikking:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_308999_22/1/

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Schrappen declaratievoorschrift AGB-code verwijzer

 

Wij kwamen tot de conclusie dat een dergelijk voorschrift niet nodig is om onze taak als toezichthouder goed uit te kunnen voeren, wij verplichten aanbieders immers al om deze gegevens in hun administratie op te nemen en kunnen deze, indien nodig, opvragen. Tevens is een dergelijk voorschrift in andere sectoren niet gebruikelijk en brengen we hiermee de regelgeving meer met elkaar in lijn. Daarnaast hebben wij begrepen dat dit declaratievoorschrift mogelijk een belemmering is voor de uitvoering bij  aanbieders. Deze overwegingen hebben ertoe geleid dat wij besloten hebben het declaratievoorschrift niet langer op te nemen in onze regelgeving. De keuze voor de declaratiestandaard en de verplichtingen die hieraan zijn verbonden, is aan zorgverzekeraars (en evt. aanbieders).

 

  1. Wijziging beschrijving van het artikel over verhoogde maximumtarieven (artikel 5, lid 3) in de beleidsregel

 

Met de aanpassing van de tekst van het max-max artikel, verduidelijken we dat het max-max tarief breed kan worden ingezet. Zo hopen wij dat het verhoogd maximumtarief toegepast gaat worden, wanneer dit volgens de inkoper wenselijk of nodig wordt geacht. Want, zoals de toelichting van de beleidsregel nu al zegt: “Er zijn geen harde randvoorwaarden waaraan moet zijn voldaan om tot een verruiming van het maximumtarief over te gaan. De voorwaarde van een contract met een zorgverzekeraar geeft een waarborg dat deze middelen enkel worden ingezet waar dit volgens de inkoper noodzakelijk/wenselijk is vanuit het oogpunt van doelmatigheid, doeltreffendheid of vanuit de zorgplicht van een verzekeraar.”

 

  1. Verduidelijking van de beschrijving van ‘kwartaal’.

Afgelopen jaar bleek dat er onduidelijkheid en daardoor verschillende interpretaties bestonden van ‘kwartaal’. Wij hebben in onze regelgeving 2021 duidelijkheid verschaft over de definitie van kwartaal, de doorlooptijd, start- en eindmoment van prestaties. Waar nodig hebben wij in de regelgeving ook verduidelijkt dat de intake voorafgaat aan het zorgprogramma, en niet het startmoment bepaalt van de behandelfase. De ‘rekenregel’ is als volgt: het eerste face-to-face contact na de intake vormt het startpunt van de eerste behandelfase. Exact 3 maanden later eindigt deze eerste behandelfase en start de tweede behandelfase, en zo verder.

Wat is de GLI?

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een leefstijlcoach traject bij volwassenen met overgewicht of obesitas. Dit traject is gericht op het veranderen van gedrag bij deze doelgroep, met als doel een gezonde leefstijl (voeding, beweging, slaap, ontspanning) te bevorderen.

Om in aanmerking te komen voor de GLI moet de patiënt een verwijzing van de huisarts te hebben.

Waar richt de GLI zich op?

Binnen de GLI krijgt de patiënt advies en begeleiding op het gebied van:

  • Gezonde voeding;
  • Gezond bewegen;
  • Gezonde leefstijl.

Deze drie onderdelen worden in een interventieprogramma van 24 maanden aangeboden aan de patiënt.

Welke GLI interventies zijn er?

De interventies moeten in elk geval erkent zijn in het Loket Gezond Leven van de overheid. Er zijn op dit moment drie interventies die in aanmerking komen voor de vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit zijn Slimmer, De BeweegkuurCOOL en SSiB. Van deze interventies is de effectiviteit aangetoond. 

Welke interventies worden vergoed?

Dit verschilt per zorgverzekeraar. De zorg wordt bij voorkeur ingekocht via huisartsenzorggroepen/samenwerkingsverbanden in de eerste lijn.

Interventies

Erkent de aantekening leefstijlcoach oefentherapeut

Beweegkuur, COOL, Slimmer en SSiB

Ja

Beweegkuur, COOL, Slimmer en SSiB

Ja

Beweegkuur, COOL, Slimmer en SSiB

Ja

CZ

SSiB

Ja

 

Wat moet ik doen om de GLI te mogen aanbieden?

Om de GLI te mogen aanbieden moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

  1. Een eerste stap is het behalen van de aantekening ‘leefstijlcoach oefentherapeut’. Je dient aan te tonen dat jij over alle competenties van een leefstijlcoach beschikt. Naast bewegen zijn vooral de begeleiding op voeding en slaapproblematiek en ontspanning van belang. De competentie voeding dien je aan te tonen door een scholing op dit gebied te volgen.


De aanvraag voor de aantekening leefstijlcoach dien je in bij de VvOCM. Meer informatie hierover vind je in het document: Procedure en eisen leefstijlcoach- oefentherapeut. De kosten hiervan bedragen € 100 voor niet-leden, voor leden is dit gratis.

Indien de aantekening toegekend wordt, zal deze zichtbaar worden gemaakt in het Kwaliteitsregister Paramedici. Je dient vervolgens zelf contact op te nemen met Vektis om de aantekening daar ook zichtbaar te maken. Dit is belangrijk voor de toekomstige declaraties.

  1. Bekwaam je in een of meerdere leefstijlinterventies (Slimmer, COOL en De Beweegkuur).
  2. Sluit je aan bij een huisartsenzorggroep of samenwerkingsverband in de eerste lijn. Neem contact op met zorgverleners/huisartsen bij jou in de buurt om te zien welke initiatieven er gestart zijn.


Voor meer informatie, bekijk de volgende websites of documenten:
Loketgezondleven.nl 
Zorginstituut Nederland
Nza