Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Visie op eerstelijnszorg 2030

Word lid van VvOCM

Visie eerstelijnszorg 2030: gezamenlijke doelen en beoogde effecten

We staan voor de grote uitdaging om de eerstelijnszorg toegankelijk te houden voor mensen die dat nodig hebben en deze goed aan te sluiten op het sociaal domein. De gezamenlijke visie op eerstelijnszorg gaat ons daarbij helpen. In het visiedocument is een aantal doelen beschreven om te komen tot een sterkere eerstelijnszorg. Ook is vastgelegd wat daarvoor nodig is en wie we daarbij nodig hebben.

Doelen

 
 

Doel 1: Verminderen van de ontstane druk op de eerstelijnszorg

We dragen bij aan initiatieven die een gezondere en vitale samenleving en leefomgeving bevorderen. We stimuleren burgers om meer eigen verantwoordelijkheid, zelfmanagement en regie te nemen (waar mogelijk), bijvoorbeeld met inzet van digitale hulpmiddelen, wijkgerichte preventie, ondersteuning en betrouwbare informatie. 

Doel 2: Passende voorbereiding op en toeleiding naar de eerste lijn 

We verbeteren de toegang tot de eerste lijn door (digitale) vraagverheldering, met behulp van hulpmiddelen als Thuisarts.nl, en andere digitale tools. Voor burgers die geen gebruik kunnen maken van deze hulpmiddelen blijft een alternatieve route beschikbaar. Daarnaast werken we aan het (digitaal) ontsluiten van betrouwbare informatie over de toegang tot en kwaliteit van zorg. 

Doel 3: Passende eerstelijnszorg, met focus op gezondheid en kwaliteit van leven, waar mogelijk digitaal ondersteund 

Patiënt en zorgverlener nemen samen beslissingen over de benodigde zorg, waarbij de focus ligt op gezondheid en wat iemand wel kan. Bij complexe en langdurige zorgvragen wordt proactieve zorgplanning ingezet. We streven digitale en hybride zorg na, mits passend bij de zorgvraag en de toegevoegde waarde bewezen is. 

Doel 4: Betere benutting van capaciteit binnen de eerste lijn en ruimte voor anders organiseren van taken

We zetten landelijk en regionaal in op arbeidsmarktbeleid, opleiding, behoud en verminderen van de uitstroom uit de zorg. Daarnaast zetten we in op hybride zorg, het anders organiseren van zorgtaken en doorverwijzingen. We zetten in op het beter verdelen van de werklast en maken afspraken over regelruimte voor zorgprofessionals.

Doel 5: Hechte samenwerking in de wijk tussen professionals, zodat er proactief kan worden ingespeeld op de gezondheidsproblemen

In 2030 werken professionals in de wijk of in het dorp in hechte wijkverbanden samen. Kernspelers in de wijk hebben korte lijnen en kennen elkaar. Ze kunnen inspelen op de specifieke behoefte van burgers en samen werken aan vernieuwing en preventie. 

Doel 6: Aanspreekbaarheid van eerstelijnszorg en samenwerking op regionaal niveau voor een groter oplossend vermogen in de hele keten 

In 2030 is in elke regio een eerstelijnssamenwerkingsverband actief, dat de diverse disciplines van de eerstelijnszorg vertegenwoordigt en ontzorgt. Het samenwerkingsverband maakt in de regio dekkende afspraken over organisatie (transmurale) samenwerking en zorgcoördinatie tussen sociaal domein, eerste- tweede- en derdelijnszorg. Het eerstelijns samenwerkingsverband kan met mandaat en draagvlak vanuit de respectievelijke achterban optreden en wordt door professionals gezien als hun vertegenwoordiger. 

Beoogde effecten

Wat bereiken we als deze zes doelen worden behaald? En wat merken mensen in Nederland daarvan? Hieronder lees je meer over de beoogde situatie per doelgroep. 
 
Burgers 

 • Worden betrokken bij de doorontwikkeling van de eerstelijnszorg.  
 • Worden (waar mogelijk) gestimuleerd tot meer eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid, meer regie en zelfmanagement.  

Professionals 

 • Leveren een bijdrage aan de benodigde vernieuwing. 
 • Zijn in staat om (discipline overstijgend) samen te werken en de schaarse capaciteit te verdelen. 
 • Kunnen als vertegenwoordiger van een eerstelijnsdiscipline volwaardig participeren in regionale structuren. 

Zorgverzekeraars 

 • Handelen gelijkgericht bij de implementatie van de visie op wijk- en regioniveau. 
 • Zullen, afhankelijk van de gekozen vorm van de samenwerking, daarop aansluiten met passende (volgende of gelijkgerichte) contractering van het regionaal eerstelijnssamenwerkingsverband.  
 • Waar van toepassing vertalen ze de regionale afspraken door in de individuele contractering van zorgaanbieders. 
 • Handelen met het belang van patiënten voorop, vanuit principes van gelijkwaardigheid, continuïteit en vertrouwen. 

Zorgaanbieders 

 • Handelen gelijkgericht bij de implementatie van de visie op wijk- en regioniveau. 

Gemeenten 

 • Gemeenten zijn op regionaal niveau een overlegpartner voor de regionale structuren. 
 • Op lokaal niveau is de sociaal domein professional, waaronder sociaal werk overlegpartner en deze maakt deel uit van de lokale structuren. 

De Rijksoverheid 

 • Biedt in samenspraak met zorgverzekeraars en gemeenten passende kaders om deze beweging te maken, zowel landelijk, regionaal als lokaal.  

Visie eerstelijnszorg 2030

“Deze visie op de brede eerstelijnszorg is uniek. We zijn trots op het resultaat en het harde werk van alle betrokken partijen, die bereid waren verder te kijken dan hun eigen belang.”

Ernst Kuipers en Conny Helder 

 

Onderdeel IZA

Een sterke eerstelijnszorg die nauw samenwerkt met het sociaal domein is cruciaal om huidige en toekomstige generaties de zorg te bieden die zij nodig hebben. Daarom zijn afspraken over de versterking van de eerstelijnszorg een belangrijk onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). In het IZA is afgesproken dat VWS samen met partijen uit de eerste lijn komt tot een visie op de eerstelijnszorg in 2030. In het IZA is ook beschreven aan welke eisen deze visie moet voldoen. 

Vragen of input

Heb je vragen of wil je input delen als het gaat om de uitvoering van deze visie?
Neem dan contact op met Marianne de Jong.