Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Praktijkregister

Ook lid worden van de VvOCM?

Praktijkregister

Binnen elke beroepsgroep is het van belang dat er een groep voorlopers is. Deze voorlopers steken hun nek uit, innoveren, proberen gezamenlijk nieuwe ontwikkelingen met elkaar uit en delen dit met elkaar en -bij succes- met de hele beroepsgroep. Drie zorgverzekeraars, Menzis, CZ en Zilveren Kruis, onderschrijven het belang van deze voorlopers en belonen praktijken die in het kwaliteitsregister van de VvOCM staan met een (kwaliteit) opslag op het tarief. De VvOCM ziet de bij deze praktijk aangesloten oefentherapeuten niet als vaktechnisch betere therapeuten, maar als voorlopers, die mede richting geven aan de ontwikkeling van de beroepsgroep als geheel. Denk hierbij aan het leveren van data aan LDO (landelijke data base oefentherapie) en het deelnemen aan visitatie waarbinnen een benchmark op basis van praktijkdata een belangrijke plaats inneemt (hoe doe ik het ten opzichte van andere praktijken).

Het VvOCM Praktijkregister, wat is dat?

Het praktijkregister van de VvOCM is een register waarin de praktijken geregistreerd zijn die jaarlijks door middel van systematisch intern- (jaarplan) en extern- (visitatie) onderzoek in staat zijn om:

 • Te verbeteren, te ontwikkelen en te innoveren op de kerntaken van de (praktijk) organisatie, welke zijn vastgelegd in een jaarplan, waarin missie, visie en doelstellingen zijn opgenomen.
 • Verantwoording af te leggen over de kwaliteit van de geleverde zorg door zich transparant en toetsbaar op te stellen.
 • Met de verkregen uitkomsten uit onder meer zelfreflectie en visitatie te komen tot verbeterpotentieel ten behoeve van de organisatie en de patiëntenzorg in het bijzonder.

TopOefentherapie, Plus Praktijken, Audit, wat heeft dat met het VvOCM Praktijkregister te maken?

TopOefentherapie

Stichting TopOefentherapie is in 2012 opgericht als belangenbehartiger voor de ‘Plus’ praktijken. Je kon een Plus status halen na het behalen van een audit.  Elke zorgverzekeraar stelde eigen eisen aan de audit, waardoor er per verzekeraar een aparte audit gedaan moest worden. Dit elke keer met een ander Motivational paper en betaling per audit. St. TopOefentherapie heeft vanaf 2015 een alternatief systeem voorgestaan met een uniform traject van een evaluerend en op de toekomst gericht jaarplan opgevolgd door een visitatie. Alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren rondom de kwaliteitstransparantie is door deze stichting geïnitieerd en uitgevoerd. Niet alleen inhoudelijk, maar ook de communicatie met de zorgverzekeraars en het veld.
 
TopOefentherapie heeft het initiatief genomen om de plusaudit te vervangen voor een systeem waarbij leren en verbeteren voorop staat. Een jaarplan vormt de basis voor de registratie, gevolgd door een visitatie en dat in een jaarlijkse cyclus. Een verzekeraar kan uiteraard wel aanvullende eisen stellen voor de kwaliteitsopslag in de contractering.
 
Vanaf 2018 is dit vormgegeven in een praktijkregister, vanaf 2020 is dit register in beheer van de VvOCM.
 
Stichting TopOefentherapie heeft daarmee een belangrijk doel gehaald. De belangenbehartiging en innovatie blijft een belangrijke missie van deze stichting. Ben je deelnemer van TopOefentherapie dan krijg je korting op de kosten van de visitatie. Je hebt dan namelijk meegewerkt aan de kwaliteitsverbetering en ontwikkeling. Je hoeft dus geen deelnemer te zijn van de st. TopOefentherapie om je aan te melden voor de VvOCM praktijkregistratie. Maar als je inspraak wil hebben en op de hoogte wil zijn is het wel handig. En die korting is natuurlijk ook fijn.
 
Inmiddels zijn er 29 praktijken en daarmee 151 oefentherapeuten aangesloten op het praktijkregister van de VvOCM. Dat is bijna 10% van alle werkende oefentherapeuten in Nederland.

Hoe kom ik in aanmerking voor registratie in het VvOCM Praktijkregister?

De toelating tot de VvOCM praktijkregistratie is door middel van een schriftelijk indienen van een jaarplan van de praktijk bij de VvOCM. Dit moet voor 1 juli van het lopende jaar binnen zijn. Na beoordeling daarvan met positieve uitkomst wordt er een visitatie afgenomen. Hierbij komen de volgende onderdelen aan de orde:

 1. Kwaliteitsregister Paramedici (KP)
 2. Praktijkorganisatie, inrichting en accommodatie
 3. Hygiëne, privacy en veiligheid
 4. Klachten-en geschillenregeling
 5. Methodisch handelen (dossiertoets)
 6. VvOCM richtlijnen
 7. Wet- en regelgeving
 8. Jaarplan

Bij een positieve beoordeling is de inschrijving in het praktijkregister van de VvOCM een feit.
 
De VvOCM geeft 1x per jaar, op 1 november, in het praktijkregister geregistreerde praktijken door aan de verzekeraars die gedifferentieerde contractering hanteren. Op dit moment zijn dat CZ, Menzis en Zilveren Kruis (62,6% van de markt in 2020).
 
Mocht een beoordeling van het jaarplan negatief uitvallen zijn er natuurlijk nieuwe pogingen mogelijk. Maar de laatste mogelijkheid voor een visitatie is altijd rond half oktober. Alle informatie staat op de site https://topoefentherapie.nl/

Aanmelden?

Voor meer informatie en aanmelden, klik op deze link.