Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM Kennisagenda

Ook lid worden van de VvOCM?

Kennisagenda Oefentherapie 2024

De Kennisagenda Oefentherapie 2024 geeft aan naar welke vragen onderzoek gedaan moet worden binnen de oefentherapie. Hiermee biedt de kennisagenda richting aan toekomstig onderzoek én het aangaan van samenwerking binnen oefentherapeutisch onderzoek. De kennisvragen zijn tot stand gekomen door breed te inventariseren waar er kennishiaten liggen op het gebied van oefentherapie én waar de grootste kennisbehoefte ligt voor verder onderzoek, door inzichtelijk te maken bij welke doelgroepen de effectiviteit van oefentherapeutische interventies is aangetoond, en bij welke doelgroepen nog niet.  

De Kennisagenda Oefentherapie 2024 is een actualisatie van de VvOCM Kennisagenda – Verandering in beweeggedrag en onderzoek (2018).  

Wat zijn de belangrijkste onderzoekthema’s binnen de oefentherapie?  

De kennisvragen zijn ingedeeld in vier thema’s:  

  • Oefentherapie en werkingsmechanismen 

  • Gedragsverandering en zelfmanagement 

  • Innovatie van beweegzorg door technologie 

  • Samenwerking en substitutie 

Deze thema’s en bijbehorende kennisvragen zijn tot stand gekomen door een brede inventarisatie onder interne (oefentherapie) en externe stakeholders. Tijdens een stakeholdersbijeenkomst (gehouden op 11-1-2024) hebben alle deelnemende stakeholders (onderzoekers, docenten, patiëntvertegenwoordigers, oefentherapeuten) de concept kennisvragen bediscussieerd en aangescherpt. De definitieve kennisvragen zijn vervolgens - samen met de adviescommissie - vastgesteld binnen de projectgroep.  

Waarom onderzoek naar oefentherapie?

Passende zorg wordt binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) gezien als aanpak om antwoord te kunnen bieden aan maatschappelijke uitdagingen als de stijgende zorgvraag, verder stijgende zorgkosten en het (dreigende) tekort aan zorgpersoneel. Om aan te tonen dat de oefentherapeut passende zorg biedt, is onderzoek naar de effectiviteit van oefentherapie nodig. Ook voor patiënten is het onderzoek van belang. Het maakt duidelijk waarom en wanneer welke zorg nodig is.  

Daarnaast zijn thema's als digitalisering en gegevensuitwisseling, innovatie van zorg, regionalisering en interprofessionele samenwerking belangrijke onderwerpen in het IZA om de zorg te verbeteren. Onderzoek naar deze thema's binnen de oefentherapie draagt dus bij aan de ontwikkeling van het vakgebied en aan het transparant maken van het oefentherapeutisch handelen. 

De VvOCM en wetenschappelijk onderzoek

Vanuit de Taakgroep Kwaliteit van Zorg (Programma Paramedische Zorg 2023-2026) zijn er gelden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de kennisagenda’s. Hiermee kunnen onderzoekers binnen de oefentherapie de opgezette onderzoekslijn naar oefentherapie voortzetten. Daarnaast ondersteunt de VvOCM  diverse onderzoeken aan Hogescholen en Universiteiten. Hierbij ondersteunt VvOCM alleen onderzoeken die antwoord geven op de vragen uit de Kennisagenda Oefentherapie 2024. Als VvOCM kunnen we subsidieaanvragen ondersteunen, plaatsnemen in stuurgroepen, én oproepen richting patiënten en oefentherapeuten verspreiden. Daarnaast zullen we in de toekomst inzetten op het verspreiden én implementeren van onderzoeksresultaten samen met het Wetenschappelijk College Oefentherapie (WCO).   
 
Wil je als oefentherapeut een bijdrage leveren aan onderzoek en daarmee de ontwikkeling van je vak? Meld je dan nu aan via richtlijnen@vvocm.nl onder vermelding van ‘Onderzoek’.  
 
Ben je als onderzoeker op zoek naar ondersteuning van de VvOCM? Stuur dan een mail naar richtlijnen@vvocm.nl onder vermelding van ‘Onderzoek en VvOCM’. 

Downloaden

Klik op deze link om de Kennisagenda Oefentherapie te downloaden. 
Klik op deze link voor de samenvatting van de Kennisagenda Oefentherapie.