Nieuws

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor oefentherapeuten (en andere zorgverleners) een wettelijke verplichting dat ontevreden cliënten eenvoudig een klacht kunnen indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Daartoe  is een goedgekeurde, schriftelijk vastgelegde klachten- en geschillenreglement verplicht.
Goed nieuws voor VvOCM-leden: er is binnenkort een regeling beschikbaar waarbij zij automatisch en gratis via hun lidmaatschap bij de VvOCM zijn aangesloten. Bovendien komt er hulp om cliënten te informeren. Niet-leden moetenzelf de aansluiting regelen. Hieronder volgt uitleg over de verplichtingen, wat je zelf moet doen en welke hulp de VvOCM biedt.

Wat ben ik verplicht?
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) verplicht zorgverleners om per 1 januari 2017 aangesloten te zijn bij een klachten- en geschillenregeling. Daar hoort een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie bij. Je bent in overtreding als je niet bent aangesloten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan dit controleren. De wet schrijft voor dat de regeling laagdrempelig is voor cliënten. Met andere woorden: het indienen van een klacht/geschilmoet eenvoudig zijn. Je bent verder verplicht heldere informatie te geven over de klachten en geschillenprocedure.

Moet ik dat allemaal zelf uitzoeken?
Nee. Voor VvOCM-leden is op 1 januari een regeling beschikbaar. Die is opgesteld in nauwe samenwerking met andere beroepsorganisaties die zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Deze klachten- en geschillenregeling bespaart je als lid van de VvOCM werk en kosten én voorkomt veel administratieve en juridische rompslomp.

Wat kost het om van die regeling gebruik te maken?
Voor VvOCM-leden is de service geheel kosteloos! De kosten worden gedragen door de VvOCM als onderdeel van het lidmaatschap. Niet-leden moeten zelf een regeling treffen of kunnen individueel aansluiting zoeken bij de regeling bij het KP. Zij kunnen zich melden via de beroepsvereniging:
info@vvocm.nl. De VvOCM draagt er dan zorg voor dat de aangemelde therapeuten onder de regeling vallen. Daar staan wel forse kosten tegenover namelijk 175 euro per jaar. Voor meer informatie over onze lidmaatschappen of aanmelding klik hier.

Wat als een praktijkhouder VvOCM-lid is, maar medewerkers niet?
Omdat de regeling persoonsgebonden is, kan in dat geval de praktijkhouder gebruik maken van de regeling ,die voor hen gratis is, maar dan moet er voor de medewerkers die geen lid zijn alsnog een regeling worden getroffen.

Geldt de regeling ook voor oefentherapeuten in dienst van een instelling?
Gezondheidszorginstellingen zijn verplicht een klacht- en geschilregeling te hebben. In beginsel valt de dienstverlening door de oefentherapeut daar ook onder. De VvOCM adviseert wel om goed na te gaan of dit inderdaad geregeld is. Zo niet, bespreek dat dan met de werkgever.

Is de regeling al beschikbaar?
Bijna. Het is belangrijk dat de regeling voldoet aan de eisen en aansluit op de wet (Wkkgz) Over de laatste details wordt op dit moment nog overlegd met het ministerie. Naar verwachting volgt eind  december de definitieve goedkeuring.

Wie voert de regeling uit?
De uitvoering van de klachten en geschillenregeling is ondergebracht bij het KP die de hele uitvoerlng voor haar rekening neemt.

Wat doet de klachtenfunctionaris, wat de commissie?
De klachtenfunctionaris helpt cliënten indien nodig bij het formuleren van een klacht en zoekt naar een oplossing. De geschillencommissie komt in beeld als de klachtenfunctionaris er niet in slaagt een oplossing te vinden die de cliënt tevreden stelt. De geschilleninstantie, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, zal proberen alsnog tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan volgt een voor beide partijen bindende uitspraak. In het uiterste geval kan aan de cliënt een schadevergoeding van maximaal € 25.000 worden toegekend.

Wie draait voor zo’n schadevergoeding op?
De behandelaar moet de vergoeding betalen. Het is verstandig na te gaan of dit gedekt wordt door je beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstandverzekering. De VvAA, een belangrijke verzekeraar als het gaat om bovenstaande verzekeringen in de zorg heeft aangegeven dat de verzekeringen bij hen voldoen.  De BA voor 2017 wordt alleen geïndexeerd. De Rechtsbijstandsverzekering zal wel verhoogd worden met een percentage. 

Moet ik mijn cliënten informeren? En zo ja, hoe?
Je bent verplicht duidelijk te maken dat er een klachten en geschillenregeling is waartoe cliënten zich kunnen wenden. Dat kan via een publicatie op de website, een folder in de praktijk of als onderdeel van de behandelovereenkomst.

Moet ik de tekst zelf bedenken?
Nee. De VvOCM stelt in samenwerking met het KP teksten op. Die kun je overnemen voor op de website, in een folder of in de behandelovereenkomst. Deze teksten zijn eind december beschikbaar, onder meer op de VvOCM-website.

Waar kan een cliënt over klagen?
Een klacht van een patiënt/cliënt kan betrekking hebben op de geleverde paramedische zorg, maar ook op de gedragingen van de oefentherapeut, de dienstverlening of de organisatie van de praktijk.

Wanneer wordt een klacht een geschil?
Er kan een geschil ontstaan als de klager en oefentherapeut samen niet tot een bevredigende oplossing komen. Dat kan te maken hebben met de aanvankelijke klacht, maar ook met ontevredenheid hoe de klachtafhandeling is verlopen.

Hoe en waar kan een cliënt klagen?
Als je bent aangesloten bij de klacht- en geschillenregeling van het KP, dan verwijs je de cliënt naar het klachtenloket paramedici. Daar komt een eenvoudig invulformulier voor cliënten waarmee zij hun  klacht kunne melden. Binnen twee weken gaat de klachtenfunctionaris daarmee aan de slag. Uiterlijk na zes weken volgt de afronding.

Geldt de KP-regeling ook voor andere zorgverleners?
De regeling van het KP komt voort uit een samenwerking van de verenigingen van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, optometristen, orthoptisten, radiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, podotherapeuten en logopedisten. De samenwerking levert niet alleen doelmatigheid op, maar betekent voor de cliënt dat hij of zij overal te maken heeft met een vergelijkbare en herkenbare regeling. Bij het tot stand komen van de regeling is tevens nauw overleg geweest met het KNGF.

Is dit de enige verplichting die voortkomt uit de Wkkgz?
Nee! De wet is al op 1 januari 2016 ingegaan en stelt ook andere verplichtingen. Zie daarover meer informatie op website VvOCM.