Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Word lid van VvOCM

Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

De wet geneeskundige behandelingsovereenkomst regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener, o.a. dat

 • de patiënt opdrachtgever is tot zorg
 • de patiënt recht heeft op informatie
 • de zorgverlener de patiënt in begrijpelijke taal vertelt wat er aan de hand is, welke behandeling nodig is en welke risico’s daaraan zijn verbonden.

Eventueel behoort de zorgverlener op alternatieven te wijzen, en hij mag de patiënt alleen behandelen als deze daartoe toestemming geeft. Ook is de zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden over de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt. De patiënt heeft recht op inzage in zijn medisch dossier.

De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat zorgverleners (of zorg verlenende instanties) en patiënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. In de WGBO zijn een aantal spelregels vastgelegd.

Overzicht regels WGBO

 • het recht op informatie door de hulpverlener
 • toestemming voor een medische behandeling
 • inzage in het medisch dossier
 • het recht op een tweede mening of second opinion
 • vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen
 • recht op privacy
 • Informatieplicht: de oefentherapeut verstrekt informatie die de patiënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid.
 • Toestemmingsvereiste: voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de patiënt vereist.
 • Dossierplicht: de oefentherapeut is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de patiënt zoals de gezondheid van de patiënt,  de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens.
 • Bewaarplicht: het dossier moet  20 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten). De bewaarplicht voor de administratie (fiscale bewaarplicht) is 7 jaar. Na deze termijn vraagt de Belastingdienst deze gegevens niet meer bij jou op.
 • Vernietiging: de oefentherapeut is verplicht het dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na verzoek van de patiënt en na  20 jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd.
 • Geheimhoudingsplicht: aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de patiënt kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de patiënt is verkregen. Een uitzondering op deze regel is wanneer er sprake is van een huiselijk geweld of kindermishandeling. Meer informatie over deze en andere wet en regelgeving met betrekking tot de meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling is te vinden op de website van de VvOCM.

 

Meer informatie: www.informatielangdurigezorg.nl/wgbo