Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

IZA: wat betekent het integraal zorgakkoord voor oefentherapeuten?

IZA: wat betekent het integraal zorgakkoord voor oefentherapeuten?

maandag 19 september 2022 / Categorieën: Niet-leden

Afgelopen vrijdag is het Integraal Zorgakkoord getekend door alle betrokken partijen, behalve de huisartsen. Doel van het akkoord is de zorg in de komende jaren betaalbaar te houden en tegelijkertijd de zorg beter aan te passen op de wensen van de zorgvrager. 

 

Sterke eerste lijn 

In het IZA staat dat de eerstelijns zorg versterkt moet worden, dat partijen in de zorg beter met elkaar moeten samenwerken en dat er meer moet worden ingezet op preventie. Deze uitganspunten zijn niet mogelijk zonder betrokkenheid van de huisartsen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) wees het akkoord af na een peiling onder 3000 aangesloten huisartsen. De huisartsen willen concrete toezeggingen in het zorgakkoord en onderhandelen hierover verder met de minister.  

 

Paramedici geen betrokken partij 

Het ministerie van VWS heeft paramedici niet betrokken bij de totstandkoming van het IZA. VvOCM is niet gevraagd om het IZA te ondertekenen. Daarom hebben we het IZA niet voorgelegd aan onze leden, zoals bijvoorbeeld bij de huisartsen is gebeurd. 
Wel hebben we vanuit het Paramedisch Platform Nederland (PPN), als zogenaamde buitenring partij, onze reactie gegeven op het concept-IZA. PPN heeft aangedrongen op het opnemen van de paramedici als betrokken partij en het toekennen van financiële middelen aan de paramedische beroepsgroepen. 

 

Effect IZA voor oefentherapeut onduidelijk 

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van het IZA zullen zijn voor oefentherapeuten. De komende maanden werkt het ministerie van VWS de afspraken uit in concrete acties. Het ministerie heeft toegezegd dat bij deze uitwerking ook de niet ondertekenende zorgpartijen betrokken zullen worden, dus ook PPN en daarmee VvOCM.  

De paramedische zorg wordt meerdere keren genoemd in het IZA. We kunnen een belangrijke rol spelen bij het versterken van de eerste lijn en het ontlasten van huisartsen. Het traject Passende aanspraak fysio- en oefentherapie van het KNGF en VvOCM wordt in het IZA expliciet genoemd. Aanleiding voor dit traject is de beperkte toegankelijkheid voor patiënten tot fysio- en oefentherapie, die leidt tot zorgmijding en/of gebruikmaken van duurdere tweedelijns zorg.  

We lichten hieronder de stukken tekst uit het IZA uit, waarin paramedische zorg wordt genoemd. 

  1. Partijen verbreden op basis van de lessons learned de inzet op uitkomstgerichte zorg naar andere sectoren, te beginnen met de paramedische zorg per 1 januari 2023. Verbreding wordt toegespitst op het ontwikkelstadium van die specifieke sectoren en zet waar mogelijk in op het beschikbaar krijgen van uitkomstinformatie (zoals patiëntrelevante uitkomsten, PROMS en/of PREMS) over de keten heen. 

  1. Als gevolg van de vergrijzing, de beweging naar passende zorg en omdat mensen langer thuis blijven wonen, zullen steeds meer mensen voor complexere zorgvragen een beroep doen op eerstelijnszorg: de zorg van huisartsen, apothekers, paramedici, wijkverpleging, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatie. 

  1. Het aanbod van andere grote beroepsgroepen om de werklast te delen wordt beperkt benut (zoals paramedici en apothekers)(gericht op ontlasten huisartsen) 

  1. De wettelijke kaders maken een grote groei van het aantal zorgaanbieders mogelijk. Een veelheid aan (kleine) aanbieders (bijvoorbeeld in de wijkverpleging en de paramedie) leidt tot problemen in de organiseerbaarheid van samenwerking. 

  1. Denk aan de bouwstenen voor regionale organisatie van Hechte Huisartsenzorg, de herkenbare en aanspreekbare teams wijkverpleging en de ontwikkeling van de organisatiegraad in de paramedie en farmaceutische zorg. 

  1. Activiteiten rondom de rol van paramedische disciplines in substitutie, preventie, triage en diagnostiek, waaronder het actieprogramma en het opzetten van een kennis- en implementatiecentrum, worden voortgezet. 

  1. Lopende inzet op versterking van de organisatiegraad binnen de verschillende beroepsgroepen op wijk- en regioniveau wordt voortgezet, waaronder de afspraken rondom de herkenbare en aanspreekbare teams binnen de wijkverpleging en versterking van de organisatiegraad in de paramedische zorg en farmaceutische zorg. 

  1. Voor de doorontwikkeling van de organisatiegraad van de paramedische zorg worden bestaande netwerken versterkt en uitgebreid. 

  1. Het traject ‘passende aanspraak fysiotherapie en oefentherapie’ wordt voortgezet. In het verlengde van de doelgroepen en doelen van dit IZA (of WOZO) kan er ook aandacht nodig zijn voor de verzekerde aanspraken van andere paramedische beroepsgroepen. 

  1. Binnen de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 is het programma ‘Digitale gegevensuitwisseling Paramedische zorg’ opgezet. Partijen zijn het erover eens om dit programma uit te voeren. 

Uit het Integraal Zorgakkoord, versie 1.0, september 2022 

Vorige artikel Beleid Beluurtje: Richtlijnen algemeen
Volgende artikel Beleid Beluurtje: Kwaliteitscriteria 2025 – 2030

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl