Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Opwarmsessies thema ‘Ouderen’

maandag 11 juli 2016 / Categorieën: Niet-leden

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN), opgericht in 2015 door de beroepsverenigingen van diëtisten (NVD), ergotherapeuten (EN), huidtherapeuten (NVH), logopedisten (NVLF) en oefentherapeuten (VvOCM), wil in 2016 een statement maken over de plaats en inzet van paramedici in het algemeen en in de eerste lijn in het bijzonder, zowel naar de eigen leden als naar de buitenwereld. Het thema in 2016 is, kort samengevat:  
Hoe kan vanuit de vraag van de oudere (cliënt) om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen onder eigen regie, en participeren in de maatschappij met ondersteuning van paramedici?
 
PPN is er van overtuigd dat paramedici een makkelijk toegankelijke groep van professionals zijn, die dicht bij de mensen in de buurt werken en bovendien goed en goedkoop hun diensten verlenen. Hiermee is ook het algemene motto van het PPN verklaard: ‘Zuinige zinvolle zorg dichtbij de cliënt die zelfredzaam is’.

PPN wil onderzoeken wat de beste bijdrage van paramedici kan zijn. Ook wil PPN experimenteren met een andere vorm van zorg en ondersteuning in de buurt. Op een aantal plaatsen willen we (gefinancierde) projecten starten met multidisciplinaire paramedisch zorg voor ouderen. Niet alleen curatief maar zeker ook preventief. Het multidisciplinaire karakter vormt hierbij de kern. Om hier verder invulling aan te geven hebben er inmiddels een tweetal opwarmsessies plaatsgevonden waarin de vraagstelling van het jaarthema centraal stond. Met een delegatie vertegenwoordigers vanuit de eigen beroepsverenigingen en het werkveld is er tijdens deze sessies gezamenlijk gebrainstormd en gediscussieerd over multidisciplinaire en regionale mogelijkheden rondom het thema ‘Ouderen’.

Om multidisciplinair samen te werken is het van groot belang dat de paramedici elkaar leren kennen, niet enkel in persoon maar ook op diensten niveau. Weten wat de ander doet en elkaar aanvullen ten gunste van de beste zorg voor de cliënt. Ondersteuning vanuit PPN in de vorm van regionale PPN netwerken zou hier invulling aan kunnen geven. Om de mogelijkheden tot samenwerking door middel van regionale netwerken verder uit te diepen zijn ook ROS-adviseurs uitgenodigd om de discussies te ondersteunen en met voorbeelden te komen hoe wij als PPN ons regionaal kunnen verenigen en versterken. 

Gastspreker drs. Chantal Walg, auteur van onder andere het boek Gezond Centraal nam de aanwezigen mee in het inspirerende gedachtegoed van ‘Positieve Gezondheid’. Positieve Gezondheid wordt hierbij gedefinieerd als: je eigen regie kunnen voeren en het vermogen om je aan te passen aan de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Zij liet concreet zien op welke wijze ‘de zorg’ meer ‘gezondheidszorg’ kan worden. Daarbij ligt de nadruk niet op de ziekte maar op wat iemand nog wel kan. De mate van Positieve gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in het Spinnenwebdiagram scoringsinstrument. 

PPN kan een inspiratieplatform zijn voor elkaar én voor anderen. Het geheel overzien en de verbinding zoeken, niet enkel vanuit het eigen perspectief of eigen belang. Vroegtijdig signaleren van mogelijke kwetsbaarheden bij de doelgroep ‘Ouderen’ betekend bijvoorbeeld ook de verbindingen zoeken met de welzijnssector waarbinnen men zich begeeft alvorens gezondheidsproblemen ontstaan. 

De opwarmsessies zijn door het PPN bestuur en de deelnemers als zeer positief en waardevol ervaren. Zo wordt er gestart met initiatieven om te komen tot regionale (of lokale) PPN-netwerken rondom een doelgroep. REOS Leiden maakt hier al een eerste start mee. Daarnaast  hebben de deelnemers aanbevolen om de ‘Positieve Gezondheid’ als uitgangspunt te nemen ook voor het voeren van beleid op strategisch niveau. Het bestuur van PPN gaat zich beraden over de verdere invullingen en een gepast vervolg op deze twee opwarmsessies. 

Vorige artikel Informatie over 'KennisNetwerk ouderen en Preventie' (KNOP)
Volgende artikel Overzicht IO groepen Noord Nederland