Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

WMO masterclass

vrijdag 31 oktober 2014 / Categorieën: Niet-leden

Verslag WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) woensdag 10 september.

 

Op woesdag 10 september heb ik een masterclass WMO aangeboden gekregen van de VvOCM, omdat ik de functie bekendheid binnen het regioteam Brabant-Zeeland heb aanvaard.

In Nederland zijn in totaal 43 WMO gemeenten, welke zo dekkend zijn over het hele land en die ook        samen werken.

 Doel van de verandering is uiteraard een besparing van de uitgaven. Momenteel bedragen de uitgaven van de Zorgverzekeringwet (Zvw) 42,6 miljard = mensen beter maken –AWBZ 28,1 miljard ( PGB en gemeenten) =  mensen zonder perspectief op genezing verzorgen en WMO 4 a 5 miljard = mensen met een beperking ondersteunen bij participatie in de samenleving. Op dit moment is de zorg gericht op continuïteit en niet op vernieuwing.

 

Opbouw

 

1.Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Doel: Burgers in staat stellen om mee te doen in de samenleving: participatie en zelfredzaamheid bevorderen

 

Uitgangspunten Wmo

Eigen kracht centraal

Voorziening i.p.v. verzekering

 

Risicodragende uitvoering door gemeenten

Beleidsruimte en acceptatie van verschillen

 

Gemeenten aan ‘t roer: vijf rollen

1.Wmo-beleid vaststellen: beleidsplan en verordening

2.Indicatiestelling (laten) verzorgen

3.Ondersteuningsaanbod inrichten

4.Toezicht houden en betalen aanbieders

5.Horizontale verantwoording

 

Grote diversiteit aanbieders

Veel verschillende vormen van hulp en ondersteuning

Van individuele voorzieningen naar collectieve arrangementen

Veel ruimte voor initiatief burgers

Inzetten als vrijwilliger of mantelzorger

Zitting nemen in Wmo-raad

Burgerinitiatieven

 

 

 

 

 

2.Hervorming Langdurige Zorg (HLZ)

Houdbaarheid AWBZ in het geding

Uitgavenontwikkeling: € 275 mln (1968) naar € 28,1 mld (2014)

Nederland loopt uit de pas met andere Westerse landen

Onvoldoende aansluiting bij veranderende samenleving en voorkeuren cliënten

Uitgangspunten HLZ

1.Uitgaan van wat mensen (nog) wel kunnen i.p.v. niet kunnen. Kwaliteit van leven staat voorop

2.Als ondersteuning nodig is: eerst kijken naar eigen sociale netwerk en financiële mogelijkheden

3.Voor wie met steun van omgeving niet (meer) zelfredzaam kan zijn, is er op participatie gerichte ondersteuning: Wmo 2015

4.De meest kwetsbaren krijgen recht op passende zorg en verblijf in een nieuwe volksverzekering: Wet langdurige zorg (Wlz)

 

1.Herordenen

2.Extramuraliseren

3.Bezuinigen

 

Bron: OECD 2011

Herordenen langdurige zorg (excl. jeugdzorg)

Extramuraliseren ZZP’s

Deel huidige intramurale AWBZ-zorg wordt alleen nog maar thuis geleverd

Stapsgewijze aanpak en alleen voor nieuwe cliënten

Gevolgen:

Minder mensen verblijven in een instelling; risico onverhuurbaar vastgoed?

Mensen met beperking worden langer in hun eigen omgeving geholpen

Groter beroep op Zvw en Wmo

 

Wmo 2015 (1)

Drie doelen / opdrachten voor gemeenten:

1.Bevorderen sociale, leefbare en toegankelijke lokale samenleving (incl. bevorderen mantelzorg en vrijwilligerswerk)

2.Ondersteunen zelfredzaamheid en participatie van mensen met beperking

3.Voorkomen en bestrijden huiselijk geweld, bieden van beschermd wonen en opvang

Ingrijpender problematiek; zwaardere doelgroep

Toename budget: in 2015 circa € 8,0 mld, waarvan nieuw circa € 3,6 mld

Zeer veel beleidsruimte voor gemeenten, maar minister VWS houdt wel stelselverantwoordelijkheid

Implementatie en overgangsrecht

 

Wmo 2015 (2)

Leveringsvormen ondersteuning (naast ondersteuning door sociale netwerk)

Informatie, advies en kortdurende cliëntondersteuning

Algemene voorzieningen

Maatwerkvoorzieningen: natura of PGB (trekkingsrecht via SVB)

Voorwaarden bij PGB

Cliënt moet, eventueel met hulp, voldoende competent zijn

Cliënt moet motiveren waarom hij maatwerkvoorziening als PGB wil ontvangen

Cliënt moet kwaliteit van in te kopen hulp waarborgen

Kwaliteit van ondersteuning en hulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor kwaliteit en continuïteit van voorzieningen

Wmo 2015 bevat slechts enkele globale basisnormen

IGZ adviseert gemeenten bij toezicht en rapporteert aan VWS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Andere relevante ontwikkelingen gemeentelijk domein

 

1. Wijkgerichte aanpak

Schaal van opereren: de wijk

Verbinden sociale en medische domein. Voorbeeld: ‘Welzijn op recept’ Wijkteam = Kern met hieromheen andere beroepsbeoefenaars. In het gemeentelijk domein is je eigen functie of beroep niet belangrijk. Begeleiding zal steeds meer algemeen worden en niet meer individueel.

Investeren in wijkverpleegkundige en sociale wijkteams

 

 

2. Toenemende samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten

Veel raakvlakken en parallelle belangen. Voorbeelden samenwerkingsthema’s:

Preventie en leefstijlinterventies

Zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen

Ontwikkeling woonservicegebieden

Inrichting wijknetwerken en sociale wijkteams

Convenanten:

Gemeente Leeuwarden met De Friesland Zorgverzekeraar

Gemeente Enschede met Menzis

Gemeente Nijmegen met VGZ

Zeer veel gemeenten hebben collectieve zorgverzekering voor minima: Kans voor uitbouw samenwerking bij preventie en gezondheidsbevordering:

Den Haag: BeweegMee!

Zorg en Zekerheid: gezondheidscheck bij verzekerden die baan verliezen

 

3. Naar een integrale aanpak

Niet alleen decentralisatie AWBZ en jeugdzorg, maar ook Participatiewet en overheveling inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten

Gemeenten verantwoordelijk voor alle participatieproblemen

Richting burger: één loket, één intake, één plan

Financiering ontschot: deelfonds sociaal domein (Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet) met tijdelijke oormerking van middelen

Domeinoverstijgend werken: zorg, welzijn, wonen, werk & inkomen, etc.

–Mantelzorgondersteuning door gemeente Spijkenisse

–Coalitie Gezond Geweten in Den Haag

Zorgverleners (en andere partijen): intensieve samenwerking i.p.v. concurrentie

–B.Slim in Amersfoort

 

4. Preventie en vroeg signalering belangrijker

Belang preventie en vroeg signalering voor gemeenten neemt toe

Voorkomen / uitstellen beroep op zware zorg en ondersteuning

In beleidsplan moeten gemeenten aandacht besteden aan preventie

Voorbeelden:

De Beweegtuin, Sevagram Heerlen

Valpreventie, Kerkrade in balans

Halt! U valt, GGD Gelre-IJssel

Jongeren Op Gezond Gewicht

 

Burgers

Meer eigen verantwoordelijkheid

Wonen langer thuis bij een beperking

Nieuwe verschijningsvormen

 

Gemeenten

Worden regisseurs van integrale ondersteuning en zorg

Krijgen belang bij ziektepreventie

Moeten samenwerken met zorgverzekeraars

 

Verleners professionele zorg / ondersteuning

Ondersteuning aanvullend op eigen kracht en informele hulpbronnen

Ondersteuning gericht op meedoen

Ondersteuning zoveel mogelijk in de wijk

 

Verkenning en analyse ( voor jezelf)

Ontwikkelingen  ( Lees je wijkblad/ krant)

 

Waar sta je nu?

 

Waar zou je kunnen komen te staan gegeven de ontwikkelingen?

 

Welke mogelijkheden heb je?

Persoonlijk, wat wil je?

Omgevingsscan, inclusief clienten

Analyse

Aanpak

 

 

 

 

Decentralisaties: een kans voor de zorgprofessional ?!

Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

Doel eerste lijn en insteek Wmo komen overeen: mensen zo optimaal mogelijk laten functioneren in hun eigen omgeving

Wijkgerichte aanpak Wmo sluit aan bij werkomgeving zorgprofessional

Een groeimarkt ondanks de bezuinigingen ?

Verder zelf aanvullen vanuit persoonlijke situatie

 

De spelers

ØGemeente

ØZorgverzekeraar

ØWelzijn/Care

ØSociaal wijkteam !!!!!!!!!!!

ØVrijwilligers

ØBurgers

ØEerste lijn

ØOefentherapeut/dietist

 

Wat heb ik te bieden ?

Specialist op het gebied van voorlichting, gezond beweeggedrag en voeding

Specialisaties als thuiszorgtherapeut, ADL specialist, kinderth, ouderenth, allochtonen, zit met pit, “wij lekker fit”; veilig wonen; Parkinson-net

Een positie dichtbij de burger

Locatie(s) in de wijk, met mogelijkheden

Veel contacten, temperatuurmeting, ogen en oren

Denken vanuit cliënt

Educatie, zelfredzaamheid, participatie, andere activiteiten

 

 

Wat wil de burger - cliënt ?

Niet ziek worden,

Toegankelijke, betaalbare zorg van de beste kwaliteit

Als, dan… doorgaan met zijn/haar eigen normale leven

Zo lang mogelijk zelfstandig in eigen huis blijven wonen en leven in eigen omgeving, leren, werken, ontmoeten

Meedoen, gaan en staan waar jezelf wil

Eigen regie, maatwerk voor uitkomsten

 

Gaat zelf organiseren

PGB en de Wmo?

De burger als zakenpartner?

Informele en formele netwerken door elkaar heen

Realiseer je: “wie is de burger”

 

Mogelijkheden tot waarde creatie

ØPreventie

ØVoorlichting

ØHerstellen/ behouden

ØVersterken netwerk rondom cliënt

ØVersterken zelfredzaamheid

ØVerruimen participatie mogelijkheden = oplossingen bieden

 

Wat wil de gemeente

Transformatie

ØVan zorgen voor naar zorgen dat

ØNormaliseren

ØVan zware zorg naar lichte ondersteuning

ØVan curatief naar preventief

ØVan formeel naar informeel

ØVan sectoraal naar integraal

 

 

Anders zaken doen

Integrale oplossingen

Creatief met vernieuwende collectieve arrangementen

Voor de troepen uit en tikkeltje burgerlijk ongehoorzaam

De wijk in: zichtbaar worden buiten behandelkamer

Samenwerking en coalitievorming

De kost gaat voor de baat uit

Een lange adem

Een gedegen projectplan

 

Oriëntatiefase als je iets wil betekenen in de wijk/gemeente

Kennis opdoen over wettelijk kader: Wmo en Wpg

Achterhalen prioriteiten gemeente: beleidsplan en verordening

Beeld vormen van doelgroep: sociale kaart en wijkanalyses

Actief worden in de wijk: netwerk opbouwen en aanwezig zijn

Verzamelen best practices elders in Nederland

Beeld vormen van implicaties van ontplooien activiteiten in gemeentelijk domein voor jouw oefentherapiepraktijk

Maken kansenanalyse mogelijke activiteiten in gemeentelijk domein

 

 

Inventarisatiefase

Inventariseren behoeften van doelgroep / wijk (o.a. gesprek wijkteam)

Achterhalen mogelijke hiaten in het bestaande ondersteuningsaanbod

Benoemen mogelijke activiteiten / projecten (‘groslijst’)

Inventariseren mogelijke samenwerkingspartners

Inventariseren opvattingen stakeholders (bv. Wmo-raad)

Kiezen kansrijk, verder uit te werken project

 

Constructie fase

. opstellen projectplan en begroting

. maken concrete samenwerkingsafspraken

. vinden co-financiers

. vaststellen KPI’s project

. indienen projectplan en begroting bij gemeente ( let op termijnen)

. bespreken projectplan en begroting met gemeente

 

Projectplan: functies

Functies:

    Presentatie van voornemens aan anderen

    Instrument om uitvoering te bewaken en bij te sturen

Mogelijke doelen en doelgroepen:

    Voor alle samenwerkende partijen vastleggen wie, wat, wanneer gaat doen

    Medewerkers betrekken bij uitvoering project

    Gemeenten, zorgverzekeraar of andere financier overhalen tot verlenen medewerking /    verstrekken financiering

    …………..

 

Projectplan: inhoud

1.Managementsamenvatting

2.Inleiding

3.Visie

4.Doelgroep

5.Strategie

6.Projectorganisatie

7.Risico’s

8.Planning

9.Financiën

 

 

Uitvoeringsfase

Starten uitvoering project

Doorlopend evalueren uitvoering project: toetsen behalen KPI’s

Verantwoording afleggen richting gemeente, co-financiers en andere stakeholders

Uitbouwen samenwerking met andere partijen

 

Borgingsfase

 

. opstellen buisinesscase en voorstel voor structurele implementatie

 

.gesprekken voeren met gemeenten en co-financiers over mogelijkheden financiering structurele implementatie

 

. gesprekken voeren met samenwerkingspartijen over structurele implementatie

 

. indien structurele implementatie niet mogelijk of niet aan de orde is: verzorgen overdracht na einde looptijd.

 

 

 

 

Zeven Do’s & Don’ts

 

1.Sluit liever aan bij goed initiatief van anderen, dan zelf iets nieuws op te zetten

2.Kwantificeer baten cq. kostenbesparingen voor gemeente

3.Werk samen met andere partijen en dien nooit alleen een voorstel in

4.Betrek zorgverzekeraar(s) bijvoorbeeld via collectieve verzekering minima

5.Benut de inzet van vrijwilligers maximaal

6.Oefen op kleine schaal met een nieuw businessmodel

7.Investeer alleen in het gemeentelijk domein als u er energie van krijgt

 

Petra van der Horst ( gemeente Woudenberg).

projectleider transitie gemeente Woudenberg

 

Gemeenten zijn nu intern erg bezig, richt jij je op het maken van connecties in het wijk team die op hun beurt misschien al contacten hebben met het sociaal team bij de gemeente.          ( team manager sociaal team) .Soms is dan handig iemand van het sociaal team van de gemeente uit te nodigen bij wijkteam voor een gesprek.

 Klop aan bij zorg/WMO loket. Hier is een WMO consulent, die de toegangspoort is tot voorzieningen die geld kosten ( vb huishoudelijke hulp) Richt je liever niet op de wethouder of de politiek.

Misschien kan ROS een rol spelen?

Ga niet te snel naar de gemeente, maar denk aan half 2015 n let op de do’s en don’ts ( zie boven)

 

Veel leesplezier en misschien zie jij kansen in jouw gemeente !

 

Jolande Plug

Vorige artikel Promotiepakket Week van de Oefentherapie
Volgende artikel LET op: Tekentermijn Achmea sluit 1 november!