Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Corona

Ook lid worden van de VvOCM?

Corona

Wij begrijpen dat de maatregelen omtrent het Coronavirus consequenties hebben voor jullie en vragen oproept. Via deze pagina houden wij jullie op de hoogte van de laatste informatie omtrent het virus. Hieronder vind je de laatste updates van berichtgeving.

Minister Van Ark: herstelzorg valt onder inhaalzorg

Minister Van Ark van Medische Zorg en Sport is het niet eens met onze stelling dat de herstelzorg voor ex-COVID-19 patiënten nieuwe zorg is en daarom niet onder de regels voor inhaalzorg zou moeten vallen. Volgens de minister is de continuïteitsbijdrageregeling zo opgesteld dat er nooit meer inhaalzorg verrekend kan worden dan dat de zorgaanbieder aan continuïteitsbijdrage heeft ontvangen.

Dit schrijft zij in haar reactie op de brief die wij op 22 oktober samen met de paramedische beroepsgroepen stuurden. In de brief gaven we aan dat we het niet terecht vinden dat de regels voor inhaalzorg zoals die gelden in de continuïteitsbijdrageregeling van de zorgverzekeraars ook van toepassing zijn op paramedische herstelzorg voor mensen die ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt.

De continuïteitsbijdrageregeling is door zorgverzekeraars in het leven geroepen om zorgaanbieders die vanwege de corona-uitbraak geen of minder zorg konden leveren financieel te steunen en zo de continuïteit van zorg te waarborgen. Minister Van Ark vindt dat het voor de inhaalzorg niet relevant is welk type zorg er wordt geleverd.

De minister snapt dat sommige individuele praktijken - o.a. door de zorg aan deze nieuwe patiëntengroep - meer zorg bieden dan gebruikelijk en daardoor onder de afspraken over inhaalzorg terecht kunnen komen, maar gelooft niet dat dit tot financiële problemen zou moeten leiden.

VvOCM betreurt het standpunt van minister Van Ark. We denken dat deze regeling weldegelijk tot financiële problemen kan leiden. Wij adviseren onze leden om, wanneer hun praktijk in de problemen komt door deze regeling, dit te melden bij de betreffende zorgverzekeraar en daarbij specifiek te verwijzen naar de laatste alinea in de brief van minister Van Ark. Zij stelt daarin het volgende: ‘Het is immers de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars dat verzekerden tijdige en juiste zorg kunnen ontvangen. Dit valt onder de wettelijke zorgplicht.’

Mail je bericht liefst ook naar VvOCM zodat wij deze problematiek in overleggen met ZN aan de orde kunnen stellen.

Lees hier de brief van minister Van Ark

COVID-19 maatregelen en groepslessen

Na overleg tussen VvOCM en VWS aangaande de COVID-19 maatregelen en groepslessen, kunnen we het volgende melden:

Oefenruimtes en groepslessen

Er wordt door de overheid onderscheid gemaakt tussen zorg en fitness.

Als een oefentherapeut zorg verleent in een ruimte, dan gelden de algemene regels die voor sportscholen zijn geformuleerd niet. Onder zorg verstaan we training die medisch geïndiceerd is. Groepsbehandelingen zijn mogelijk als de onderstaande regels worden gevolgd:

 • maximaal 30 personen in een ruimte
 • minimaal 10 m² per persoon
 • de afstand tussen patiënten is steeds 1,5 meter
 • er is altijd minimaal één oefentherapeut in de ruimte
 • het betreft individueel oefenen

Let op! Maak steeds de afweging of een groepstraining daadwerkelijk meerwaarde heeft t.o.v. individuele begeleiding of begeleiding van twee patiënten. De veiligheid van patiënt en zorgverlener zijn primair.

Medisch trainen
Het is toegestaan voor de oefentherapeut om vanuit een zorgverlenersrol individueel medisch trainen aanbod te leveren, mits conform bovenstaande richtlijnen. Het trainen dient medisch geïndiceerd te zijn of er dient een medische indicatie aan ten grondslag te liggen.

Voor fitness gelden de algemene COVID-19 regels. Er mag getraind worden conform de richtlijnen, in groepjes van maximaal twee personen.

Hydrotherapie
De zwembaden en andere natte voorzieningen in de oefentherapie-praktijk zijn geen zwembaden als bedoeld in het nieuwe pakket COVID-19 maatregelen. Voor hydrotherapie en mogelijk vergelijkbare activiteiten gelden daarom dezelfde normen en criteria als voor oefenruimtes en groepslessen.

Handhaving kan per regio verschillen.

Declareren van COVID-herstelzorg per 1 november 2020 mogelijk

Oefentherapeuten die in de afgelopen maanden COVID-herstelzorg hebben verleend kunnen deze per 1 november declareren bij de zorgverzekeraars. De systemen zijn nu aangepast met de nieuwe codes.

Om de COVID-19 herstelzorg te declareren dient DCSPH 9363 in combinatie met CSI 020 te worden gedeclareerd. Wanneer op indicatie van een medisch specialist na de eerste periode van 6 maanden nog een verlenging nodig is, dient dit met CSI 021 te worden gedeclareerd.

De voorwaardelijke aanspraak voor eerstelijns paramedische herstelzorg voor patiënten die ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt heeft een looptijd van 18 juli 2020 tot 1 augustus 2021. De behandeldatum voor declaraties voor deze aanspraak dient tussen deze data te liggen.

Meer informatie en de kaders voor de declaraties zijn door Vektis op een rij gezet.

Lees hier het nieuwsbericht van ZN over het declareren van COVID-herstelzorg.

Update COVID-19: gedeeltelijke lockdown

Update 14 oktober 2020

Het kabinet heeft gisteravond een gedeeltelijke lockdown aangekondigd om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. De aangepaste coronamaatregelen gaan op woensdag 14 oktober om 22 uur in.


De tweede golf van COVID-19 is een feit en na de landelijke maatregelen die het kabinet op 28 september aankondigde, lukt het Nederland niet om weer grip te krijgen op de verspreiding van het virus. Het aantal meldingen is de afgelopen weken verder toegenomen in alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen. Ook de stijging van het aantal mensen dat vanwege COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen zet door.

 

Wat betekenen deze maatregelen voor jou?

Voor zorgverleners, onder wie oefentherapeuten, zijn geen nieuwe maatregelen afgekondigd. Dat betekent dat je patiënten kunt blijven behandelen, vanzelfsprekend met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen.

 

Aangepast Triage Stappenplan en hygiëneprotocol

Er is een nieuwe versie van het Triage Stappenplan en de leidraad hygiëne protocol van PPN. Het is aangepast in navolging van het OMT-advies over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Op de site van de Rijksoverheid vind je alle informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg.

Klik hier om het aangepaste Triage Stappenplan (incl hygiëne protocol) te downloaden.
 

Oefentherapeut is géén contactberoep: wel voorrang bij testen

In de zomer bleken paramedici plots van de lijst zorgberoepen verdwenen te zijn en op de lijst met contactberoepen terecht te zijn gekomen. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de praktijkvoering. Daarom heeft VvOCM er samen met andere beroepsgroepen succesvol voor gepleit weer terug geplaatst te worden op de lijst van zorgberoepen. Dat is inmiddels gebeurd. En maar goed ook, want hierdoor komen ook oefentherapeuten in aanmerkingen voor voorrang bij testen op COVID-19.

 

 

Zorgmedewerkers krijgen voorrang bij testen corona

21 september 2020

Vanaf maandag 21 september is het voor alle zorgmedewerkers, dus ook voor oefentherapeuten, mogelijk om met voorrang getest te worden.

Voorwaarden

Er gelden voorwaarden: 

 • Je hebt klachten die passen bij corona.
 • Je bent onmisbaar voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van die zorg. 
 • Er is geen vervanging mogelijk.
 • Je verleent tegen betaling zorg op grond van de:
  • Zorgverzekeringswet;
  • Wet Langdurige Zorg;
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (vooral respijtzorg en dagbesteding);
  • intramurale onderdelen van de Jeugdwet;
  • Wet forensische zorg;
  • Wet Publieke Gezondheid;
  • of onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen.

Informatie over de procedure en testen vind je op deze website van de Rijksoverheid.

Klik op deze link voor het nieuwsbericht.
Klik op deze link voor de informatiebrief.

Informatiebrief over de voorwaarden die gelden bij paramedische herstelzorg na COVID-19 beschikbaar voor therapeuten

31 augustus 2020

Het Zorginstituut Nederland heeft de VvOCM afgelopen donderdag geïnformeerd dat zij de patiënteninformatiebrief bij paramedische herstelzorg na COVID-19 beschikbaar heeft gesteld op de website. Patiënten die aanspraak maken op de herstelzorg na COVID-19 moeten aan een paar voorwaarden voldoen (zie ook eerdere berichtgeving op onze website). Deze voorwaarden worden in deze brief uitgelegd.

Zorg er dus voor dat uw patiënt deze voorwaarden kent en rapporteer in uw dossier dat de patiënt akkoord is.

Klik op deze link om de patiënteninformatiebrief te downloaden.
Klik op deze link om naar de website van Zorginstituut Nederland te gaan.

Update COVID-19 herstelzorg

Update 25 augustus 2020

Al eerder hebben wij gemeld dat VvOCM met PPN, KNGF en SKF een brief naar ZN heeft gestuurd over het gescheiden houden van de relatie tussen inhaalzorg en herstelzorg.  Vandaag hebben wij een reactie ontvangen. Klik hier om de reactie te lezen.

Wij bezinnen ons op een reactie.

Factsheet ‘Indicaties voor eerstelijns paramedische herstelzorg bij COVID-19’

Het KNGF heeft in samenwerking met de VvOCM, EN (ergotherapeuten), de NVLF (logopedisten)en NVD (diëtisten) een factsheet ontwikkeld voor de huisartsen. In deze factsheet wordt uiteengezet waar de herstelzorg voor mensen met doorgemaakte COVID-19 uit kan bestaan. Het NHG (Nederlands Huisartsengenootschap) stelt deze factsheet beschikbaar voor alle huisartsen. Jij kunt deze factsheet gebruiken om naar je verwijzers te sturen.

De behandeling wordt onder voorwaarden tijdelijk vergoed uit de basisverzekering. De tot nu toe beschikbare informatie vind je op deze webpagina. Lees deze informatie en ook die achter de links zorgvuldig door, want als behandelaar moet je bekwaam zijn en daarnaast voldoen aan een aantal voorwaarden. Zorginstituut Nederland heeft  een informatiebericht voor patiënten opgesteld.

Klik hier om de factsheet te downloaden.

Covid-19 herstelzorg

3 augustus 2020

Indicaties

Uit meerdere bronnen (waarover binnenkort meer in het Nederlands Tijdschrift van Oefentherapie) blijkt dat de gemiddelde oefentherapeut nog weinig Covid-19 patiënten ziet. Wij, van de VvOCM, zien hier echter een nieuwe doelgroep in om te behandelen en een kans voor onze beroepsgroep.

De oefentherapeut kan een belangrijke rol spelen in het herstel van patiënten met COVID-19 die (blijvende) beperkingen ondervinden in het bewegend functioneren, waardoor participatie in het algemeen dagelijks leven is belemmerd. Patiënten met een hulpvraag gerelateerd aan beperkingen in fysieke capaciteit en daarmee samenhangend gebrek aan fysieke activiteit komen in aanmerking voor oefentherapie.

Er is indicatie bij een of meer van de volgende punten:

- Verminderde spierkracht en -massa of uithoudingsvermogen, rekening houdend met de situatie voorafgaand aan COVID-19;

- Vermindering in activiteiten, beweeggedrag en inspanningscapaciteit;

- Problemen die door langdurige immobiliteit kunnen zijn ontstaan, zoals perifere neuropathie of gewrichtsklachten;

- Ademhalingsproblematiek en het omgaan met deze problematiek;

- Verminderde zelfredzaamheid bij activiteiten in het algemeen dagelijks leven.

Voor meer informatie: KNGF Standpunt. Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19. (2020). Amersfoort: KNGF.

De VvOCM is bezig deze informatie samen met PPN en KNGF binnenkort beschikbaar te maken in de vorm van een infographic ter ondersteuning in de informatievoorziening naar de verwijzers.


Herstelzorg versus inhaalzorg

Met de tijdelijke vergoeding van herstelzorg Covid-19 ontstaat de discussie over de relatie tussen inhaalzorg en herstelzorg. De betrokken paramedische beroepsgroepen hebben hierover een duidelijke mening. Dit zijn twee verschillende onderwerpen die we goed gescheiden moeten houden. De VvOCM heeft hier met PPN, KNGF en SKF een brief over gestuurd naar ZN.

 

Informatie voor de patiënt

Om de patiënt eenduidig te berichten over de vergoeding van revalidatiezorg en de voorwaarde voor deelname aan onderzoek heeft het Zorginstituut Nederland een informatiebericht voor patiënten opgesteld. Het is belangrijk dat deze informatie aan de patiënt wordt verstrekt. Vervolgens volstaat een mondelinge toezegging door de patiënt en een aantekening in het dossier voor deelname aan onderzoek om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding van de behandeling uit de basisverzekering.

 

LDO

Waarschijnlijk wordt een van de routes voor datalevering aan onderzoek Covid-19 via de landelijke database oefentherapie (LDO). Door deel te nemen aan LDO vereenvoudig je dus de route voor datalevering voor deze patiëntengroep, daarnaast geeft dit een optimale weergave van de diversiteit binnen de beroepsgroep. Ben je nog niet aangesloten op LDO, meld je dan aan via www.vvocm.nl/Kwaliteit/Landelijke-Database-Oefentherapie. Je vindt daar ook meer informatie over de landelijke database.

Declareren

Het verzoek is nog steeds de declaraties voor deze patiëntengroep op te houden. Er is al wel een passende DCSPH code 9363, maar nog geen CSI code. Deze wordt aangevraagd bij Vektis en zal aansluitend in alle systemen ingeregeld moeten worden. We geven een signaal als declareren mogelijk is. Reken er op dat dit op z’n vroegst in september zal zijn.

 

Meerkosten

De zorgverzekeraars werken op dit moment aan een regeling voor de vergoeding van meerkosten als gevolg van corona, onder andere voor kleine en middelgrote zorgaanbieders. In september volgt hierover naar verwachting meer informatie. Zorgverzekeraars vragen zorgaanbieders om op dit moment nog geen declaraties in te dienen voor deze meerkosten. Deze kunnen nog niet in behandeling worden genomen in afwachting van de regeling. Lees ook bij Zorgverzekeraars Nederland: Ruim 10.000 aanvragen continuïteitsbijdrage voor kleine en middelgrote zorgaanbieders

De VvOCM maakt zich hard voor een vergoeding om de extra kosten die de beroepsgroep heeft gemaakt te dekken. Denk hierbij aan PBM, het plaatsen van een plastic scherm maar ook aan de extra tijd die praktijken kwijt zijn qua patiënten planning. De praktijken plannen tussen de behandelingen iets meer tijd vrij om te voorkomen dat patiënten elkaar ontmoeten en de behandelkamer in de tussentijd weer schoon gemaakt kan worden.

Aanspraak paramedische herstelzorg gaat direct in

17 juli 2020

Minister Van Ark (medische zorg) heeft gisteren bekendgemaakt dat er een tijdelijke aanspraak komt voor paramedische herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten. Deze aanspraak gaat al zaterdag 18 juli in.

Een positieve beslissing.

Vanaf 18 juli maken coronapatiënten met ernstige klachten aanspraak op een voorwaardelijke en tijdelijke vergoeding vanuit het basispakket voor maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 8 uren ergotherapie en 7 uren diëtetiek binnen maximaal zes maanden.

Met deze beslissing neemt de minister het advies van het Zorginstituut over. De tijdelijke aanspraak is er voor zowel bestaande als nieuwe patiënten: vanaf 18 juli valt de zorg die zij afnemen onder de nieuwe aanspraak.

Declareren
De VvOCM is blij met het advies en met de beslissing. Het belang van oefentherapie voor coronapatiënten met ernstige klachten wordt door de minister en het Zorginstituut goed onderkend. Wij hebben ons ingespannen om de aanspraak passend en uitvoerbaar te krijgen.

Mede vanwege de grote snelheid waarmee deze zorg moet worden georganiseerd zijn er nog open eindjes. We overleggen met andere paramedische beroepsgroepen en zorgverzekeraars over de praktische aspecten.

Zo kunnen patiënten uitsluitend gebruikmaken van deze nieuwe tijdelijke vergoeding als zij gedurende de behandelperiode meewerken aan onderzoek om de effecten van de paramedische herstelzorg te monitoren. Het is belangrijk om de patiënt hierop te wijzen. Ook moet je als behandelaar bereid zijn om mee te werken aan gegevensverzameling. Onderzoek en monitoring naar de effecten van de paramedische herstelzorg zijn belangrijk, omdat de aanspraak nu nog niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk zoals normaal gebruikelijk is. Afspraken over wat vastgelegd moet worden en hoe procedures verlopen, worden nog gemaakt. 

Hierdoor kan de zorg die onder deze aanspraak valt nog niet direct vanaf zaterdag 18 juli gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraars. Volgende week informeren we je verder.

Op de website van het ministerie lees je meer over de beslissing van de minister.

Vandaag (17 juli) is de regeling gepubliceerd in Staatscourant 2020, 39509: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-39509.html.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/07/16/herstelzorg-voor-coronapatienten-met-ernstige-klachten-in-basispakket

Rijksregelingen verlengd

15-7-2020

De continuïteitsbijdrage wordt niet verlengd. Toch zijn er praktijken die financiële hulp goed kunnen gebruiken. Zij kunnen ook gebruik maken van regelingen die wel zijn verlengd.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW2)
Een deel van loonkosten kan worden gecompenseerd (juni t/m september). De hoogte is maximaal 90% van de loonkosten en geldt vanaf 20% omzetdaling. Bij vaststelling van de hoogte wordt rekening gehouden met de continuïteitsbijdrage.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
Een eenmalige vergoeding voor vaste lasten van maximaal 50.000 (juni t/m september). Dit geldt vanaf 30% omzetdaling. Bij vaststelling van de hoogte wordt rekening gehouden met de continuïteitsbijdrage.

Tegemoetkoming Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO2)
De regeling is bedoeld voor ondernemers die onder het bijstandsniveau uitkomen (juni t/m september). De hoogte is maximaal EUR 1.500,=. Kijk voor meer informatie over TOZO op krijgiktozo.nl

Praktische informatie

 • Kwaliteitsregister Paramedici (KP): Coronadispensatieregeling. BIj deze regeling krijg je een periode van 5 jaar om je punten te behalen (bij een normale dispensatie is dit 4 jaar). Ook wordt er een half jaar uitstel toegekend. Voor meer informatie en de actuele regelingen, kijk op de website van het KP.
 • NZa: Zorg op afstand: hoe declareer je dat? Klik op deze link om het document te bekijken.
 • NZa: informatiekaart die handvatten biedt voor heldere communicatie.
 • PPN: Triage stappenplan
 • Infographic: Veilig naar de oefentherapeut
 • De regelingen op een rij voor een praktijk in de zorg: klik hier om de webpagina te bekijken.

Corona scholingen

E-learning ‘revalidatie coronapatiënten in de eerste lijn’

Ook als oefentherapeut kan je de e-learning ‘landelijk netwerk voor revalidatie coronapatiënten in de eerste lijn’ volgen. Deze e-learning is ontwikkeld door zorgexperts op de verscheidenheid aan onderwerpen die aan bod komen bij de revalidatie van coronapatiënten.  De e-learning is o.a. gebaseerd op kennis verkregen uit het REACH-project (Amsterdam UMC) en op het recent uitgebrachte European Respiratory Society-expert adviesdocument. Het geeft je als therapeut informatie over het virus, de behandeling op de intensive care, verwijzing en vergoeding, oefentherapeutische behandeling en multidisciplinaire samenwerking.

De e-learning wordt aangeboden voor €25,- excl. BTW in de webshop van Chronisch ZorgNet.
Lees meer hierover in dit document.