Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Bestuurlijk akkoord

Ook lid worden van de VvOCM?

Bestuurlijke afspraken paramedische zorg getekend

De overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en paramedische beroepsgroepen hebben bestuurlijke afspraken gemaakt voor de paramedische zorg. De afspraken vloeien voort uit de eerder gesloten hoofdlijnakkoorden. De bedoeling daarvan is dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Voor de uitvoering van de afspraken is in totaal €15 miljoen beschikbaar gesteld over een periode van 4 jaar (2019-2022).

Het akkoord werd medeondertekend door de leden van de federatie Paramedisch Platform Nederland (PPN) die ook betrokken waren bij het Hoofdlijnen akkoord 2017-2018; de beroepsverenigingen van Ergotherapeuten (EN), Diëtisten (NVD), Huidtherapeuten (NVH), Logopedisten (NVLF) en Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Theo van der Brom, voorzitter van PPN en directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland.

Dit zijn de Bestuurlijke Afspraken.

Het akkoord

Met de afspraken zetten partijen zich in voor het verder verbeteren van de kwaliteit, versterking van de organisatiegraad en het terugdringen van administratieve lasten. Er wordt een gezamenlijk kostenonderzoek uitgevoerd. Een ander aandachtspunt is verbetering van de informatie voor patiënten over beschikbaarheid, prijs en kwaliteit van de zorg en de ervaringen van andere patiënten. Een belangrijk aspect is ook het samen beslissen door patiënt en zorgverlener over de best passende zorg. 

Het akkoord sluit aan op het VWS programma ‘De juiste Zorg op de juiste Plek’ voor iedere individuele patiënt. VWS stelt €15 miljoen voor de periode 2019-2022 beschikbaar. Dit biedt perspectief voor oefentherapeuten op diverse onderdelen, hieronder zijn diverse voorbeelden te vinden per onderwerp:

  1. Juiste zorg op de juiste plek: Voor de zichtbaarheid en vindbaarheid van oefentherapeuten is VvOCM blij met de aandacht voor het regionaal organiseren van paramedici.
  2. Kwaliteit van zorg: Hierin staat de uitvoering van kennisagenda’s/meerjarig onderzoeksprogramma ‘Paramedische Zorg’ en de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden (richtlijnen) centraal. Nu het bestuurlijk akkoord getekend is, wordt dit onderzoek ook financieel ondersteund. Meer onderzoek betekent meer onderbouwing en zichtbaar maken van het vak oefentherapie. Kwaliteit wordt hiermee teruggelegd bij de beroepsgroep.
  3. Informatie voor de patiënt: Er zal een tool ontwikkeld worden ‘Samen Beslissen’ die het gesprek tussen de patiënt en therapeut zal bevorderen omdat de patiënt van te voren goed nadenkt over wat hij wil weten. Ook wordt er gekeken hoe we patiëntervaringen meten en voor transparantie van deze gegevens kunnen zorgen. Zo is de goede zorg voor iedereen te vinden.
  4. Organisatiegraad: De financiering van VWS helpt bij het daadwerkelijk tot stand komen van een samenwerking. Dit is noodzakelijk voor het programma ‘De juiste Zorg op de juiste Plek’ en de positie van oefentherapeuten daarin.
  5. Digitalisering: meten is weten! Als beroepsvereniging verzamelen wij behandelgegevens en doen wij effectmetingen, uiteraard anoniem. Dit geeft oefentherapeuten de kans om te laten zien welke belangrijke bijdrage zij leveren aan de gezondheid en welzijn van patiënten. Met de Landelijke Database Oefentherapie (LDO) is VvOCM koploper op het gebied van professionele data-verzameling.
  6. Overig: diverse activiteiten waaronder een kostprijsonderzoek. Een onafhankelijk onderzoeksbureau voert een kostprijsonderzoek uit. Alle partijen committeren zich om met de uitkomsten aan de slag te gaan. Inzicht in de hoge kosten onderbouwt onze wens om de tarieven mee te laten groeien met de toenemende lasten.

Meer informatie over de bestuurlijke afspraken paramedische zorg vind je hier.

“Met dit akkoord zetten de PPN-partijen, samen met de andere ondertekenaars, een belangrijke stap om Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP)vorm te geven. Zonder paramedische zorg kan JZOJP niet slagen. Met dit akkoord wordt ook gekeken naar de juiste voorwaarden om paramedici in staat te stellen hun belangrijke bijdrage te kunnen blijven leveren.”

Theo van der Bom, voorzitter van PPN en directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland

“De paramedische zorgsector speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van ziekte en als je klachten hebt, bij de behandeling daarvan. Uitgangspunt is: zorgen dat mensen kunnen functioneren in het dagelijks leven. Door gevolgen van ziekte te beperken en als het kan te verbeteren. Vaak zit er wel een diëtist, fysiotherapeut of logopedist in de buurt, dicht bij huis en laagdrempelig die hier een bijdrage aan kan leveren.”

Minister Bruins voor medische zorg en sport