Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

VvOCM nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuws

Nieuw Plan voor passende zorgaanspraak

Nieuw Plan voor passende zorgaanspraak

dinsdag 7 december 2021 / Categorieën: Niet-leden

Fysio- en oefentherapie is een in omvang beperkt omschreven aanspraak in de Zorgverzekeringswet. Hierdoor wijken patiënten uit naar duurdere vormen van zorg, stellen zorg uit of zien er zelfs vanaf. Het Zorginstituut adviseert om de fysio- en oefentherapie als verzekerde prestatie te omschrijven en te bepalen op basis van de criteria 'plegen te bieden' en 'stand van de wetenschap en praktijk'. In 2017 heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen een plan van aanpak gemaakt voor het uitwerken van het systeemadvies fysio- en oefentherapie dat jaarlijks wordt geëvalueerd. 

Overgangstraject systeemadvies beëindigd
Afgelopen zomer is op advies van het Zorginstituut het overgangstraject systeemadvies beëindigd. De toepasselijkheid van het beoordelingskader van het Zorginstituut bleek namelijk onvoldoende om een oordeel te vellen over de sector als geheel. Het toetsen aan de stand van de wetenschap door middel van het toetsingskader bleek een doodlopende weg die geen recht doet aan de fysio- en oefentherapeutische praktijk. De veelzijdigheid van de fysio- en oefentherapeut werd onderbelicht en niet op waarde geschat.  

Nieuw plan van Aanpak
VWS, Zorginstituut Nederland (ZiN), Zorgverzekeraars Nederland  (ZN), het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), de Patiëntenfederatie Nederland (PFN) en Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) hebben hierop volgend gezamenlijk een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een passende zorgaanspraak voor eerstelijns fysio- en oefentherapie in de basisverzekering.  

Beschrijven van de meerwaarde van fysio-en oefentherapie
De belangrijkste opgave in het nieuwe plan van aanpak is voor de sector fysio-en oefentherapie het beschrijven van de meerwaarde van fysio-en oefentherapie in het licht van passende zorg. Het vertrekpunt bij passende zorg is het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen. Uitgangspunt is hierbij dat de fysio- en oefentherapeut in hun werkwijze bij dit vertrekpunt aansluiten. De therapeut werkt hulpvraaggericht en biedt gepersonaliseerde zorg, gebaseerd op besluitvorming die aansluit op de specifieke situatie van de patiënt. Wij denken dat we met het Plan van Aanpak de meerwaarde en het multicomponentieel karakter van de fysio- en oefentherapie te kunnen omvatten.  

Onafhankelijke penvoerder
Het proces wordt ingericht en begeleid door een onafhankelijke penvoerder en in samenspraak met de partijen. Op grond van bestaande relevante bronnen maar vooral met de input van deskundigen wordt door de onafhankelijke penvoerder een document opgesteld waarin de potentiële meerwaarde in het licht van ‘total body of evidence’ wordt beschreven en onderbouwd.  

Het uiteindelijke doel is ultimo 2022 te komen tot een advies van het Zorginstituut over de mogelijk te volgen route(s) naar een andere vormgeving van de aanspraak voor fysio- en oefentherapie. Het plan en het tijdpad zijn uitermate ambitieus. Voor alle partijen is dit een volkomen nieuwe aanpak, maar een uitdagende ambitie, waar partijen zich voor in willen spannen.   

Vorige artikel VvOCM werkte mee aan nieuwe KNGF-richtlijn Lage rugpijn
Volgende artikel NHG-Richtlijn Enkelbandletsel gepubliceerd